ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ”

1. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που έχω αγοράσει όχημα και λόγω ατυχήματος καταστεί άχρηστο πριν την παρέλευση της τριετίας ?
Σε κάθε τέτοια περίπτωση και εφόσον η ασφαλιστική εταιρία πιστοποιεί την αναγκαιότητα διαγραφής του οχήματος λόγω καταστροφής τότε η τριετία δεν θα ισχύσει . Τονίζεται ωστόσο ότι θα πρέπει να προσκομιστούν πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης που να πιστοποιούν την κατάσταση του οχήματος συνοδευόμενα με σχετικό φωτογραφικό υλικό.
2. Κάποιος που έχει ατομική επιχείρηση, μπορεί να κάνει δύο αιτήσεις κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ, μία αίτηση ως επιχείρηση και μια αίτηση ως φυσικό πρόσωπο?
Είναι σαφές ότι το κάθε ΑΦΜ δικαιούται μόνον μιας αίτησης.
3. Έχω ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλω δήλωση Ε1. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση για επιδότηση?
Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο ΑΦΜ αλλά ακόμα δεν έχει δημιουργεί η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης υπάρχει η δυνατότητα να επισυναφτεί το Ε1 του φορολογούμενου ο οποίος σας αναφέρει στην δική του δήλωση. Με τον τρόπο αυτό πιστοποιείται ότι δεν έχετε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης . Σε ότι αφορά κατοίκους εξωτερικού που διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση θα πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν είμαι υπόχρεος/α υποβολής φορολογικής δήλωσης για τον λόγο …(αναφορά)»
4. Εταιρία η οποία έχει έδρα στην ηπειρωτική χώρα και υποκαταστήματα σε νησιά δικαιούται έξι (6) οχήματα? Αν ναι, αυτό είναι το μέγιστο ή τα έξι οχήματα αφορούν κάθε υποκατάστημα?
Η εταιρία εφόσον έχει δραστηριότητα σε νησιωτικό Δήμο δικαιούται να αγοράσει ή να μισθώσει έως έξι (6) συνολικά οχήματα. Η αίτηση υποβάλλεται ανά ΑΦΜ και όχι ανά υποκατάστημα, συνεπώς ο μέγιστος αριθμός των οχημάτων παραμένει έξι (6).
5. Εταιρία η οποία δικαιούται τρία ή έξι οχήματα, οφείλει να προμηθευτεί από μια μόνο κατηγορία (πχ μόνον επιβατικά) ?
Η επιλογή αφορά το σύνολο των οχημάτων και μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε κατηγορία μεταξύ των επιλέξιμων κατηγοριών. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αγοράσει/μισθώσει ένα ηλεκτρικό επιβατικό όχημα, ένα υβριδικό όχημα με εκπομπές έως 50 γρ/χλμ και ένα ηλεκτρικό δίκυκλο ή τρίκυκλο. Οι εταιρίες δεν δικαιούνται να επιδοτηθούν για την κατηγορία των ηλεκτρικών ποδηλάτων.
Δράση επιδότησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
δίκυκλων και ποδηλάτων
6. Επιθυμώ να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και ταυτόχρονα να αποσύρω το παλιό μου όχημα. Δικαιούμαι της επιδότησης απόσυρσης δικύκλου που είναι 400€?
Όχι , η απόσυρση δεν ισχύει για ποδήλατα, αλλά αφορά μόνον τις κατηγορίες των δικύκλων και τρικύκλων.
7. Μπορώ να αγοράσω ποδήλατο που προέρχεται από μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου σε ηλεκτρικό με την χρήση ειδικού εξοπλισμού (κιτ)?
Όχι, απαγορεύεται ρητά η ενίσχυση του οικολογικού bonus για αυτή την κατηγορία. Η ενίσχυση του οικολογικού bonus αφορά μόνον τα ηλεκτρικά ποδήλατα, όπως αυτά έχουν παραχθεί από το εργοστάσιο και χωρίς επιπλέον παρεμβάσεις ή/και μετατροπές. Για την αποδοχή του αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης είναι υποχρεωτική η επισύναψη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης το οποίο ζητάτε και οφείλει να σας προσκομίσει ο πωλητής.
8. Ο πωλητής του ηλεκτρικού ποδηλάτου μου αρνείται να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση?
Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση Πωλητή για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι απαραίτητο δικαιολογητικό και η έλλειψη αυτής οδηγεί σε απόρριψη και μη λήψη του οικολογικού bonus. Συστήνεται σε όλους να λαμβάνουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν την πληρωμή της αξίας του ποδηλάτου και της παραλαβής του αυτού.
9. Τι σημαίνει Λιανική τιμή Προ Φόρων? Ποια άλλη τιμή υπάρχει?
Η λιανική τιμή προ φόρων αφορά το άθροισμα της εργοστασιακής τιμής, του κόστους των μεταφορικών και του κέρδους. Είναι δηλαδή η τιμή εκείνη που δεν περιλαμβάνει κανέναν φόρο, η καθαρή αξία του οχήματος. Η τιμή μετά φόρων αφορά τον ΦΠΑ που προστίθεται στην Λιανική Τιμή Προ Φόρων και διαμορφώνει το τελικό κόστος αγοράς ενώ σε περίπτωση υβριδικού οχήματος αθροίζονται και τα τέλη ταξινόμησης
10. Αγοράζεται αυτοκίνητο με ΛΤΠΦ καταλόγου € 33.000 και γίνεται τελικά έκπτωση € 4.000. Άρα η τελική αξία αγοράς προ φόρων θα διαμορφωθεί στις € 29.000. Σε ποια αξία προ φόρων θα επιδοτηθεί και με τι ποσοστό, 15% ή 20%?
Όπως έχει ήδη απαντηθεί ο υπολογισμός της τελικής αναλογούσας επιδότησης θα γίνεται με βάση την τελική αξία αγοράς όπως αυτή θα αναγράφεται στο επίσημο φορολογικό παραστατικό που εκδίδεται από τον πωλητή προς τον αγοραστή.
Σε περίπτωση μάλιστα που αρχικά κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής επισυναφθεί προσφορά στις 33.000€ και υπολογιστεί η επιδότηση με το ποσοστό του 15%, αλλά τελικά κατά την υποβολή του αιτήματος πληρωμής η αξία πιστοποιείται στις 29.000€ τότε γίνεται ανάλογα και η διόρθωση της αναλογούσας επιδότησης.
11. Υπέβαλα αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα και απορρίφθηκα. Επιτρέπεται να υποβάλλω εκ νέου?
Βεβαίως, είναι δυνατή η υποβολή νέου αιτήματος εφόσον προηγουμένως έχετε λάβει την επίσημη ενημέρωση για την απόρριψη σας και τους λόγους αυτής . Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία υποβολής θα ακολουθήσει την διαδικασία που ακολουθούν όλες οι αιτήσεις.
12. Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξω όχημα σε σχέση με αυτό για το οποίο αρχικά αιτήθηκα οικολογικό bonus? Εάν έχω υποβάλει το αίτημα μου με το όχημα Χ και προσκόμισα προσφορά, μπορώ να το αλλάξω?
Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της αίτησης όσον αφορά το μοντέλο μόνον όμως με παρόμοιου τύπου όχημα. Δηλαδή εάν έχετε αιτηθεί για επιβατικό αυτοκίνητο αμιγώς ηλεκτρικό δεν μπορείτε να αλλάξετε κατηγορία και να αιτηθείτε δίκυκλο. Για την αλλαγή της αρχικής επιλογής μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα τροποποίησης προσκομίζοντας νέα προσφορά.
13. Με ποιόν τρόπο λαμβάνω το οικολογικό bonus?
Το οικολογικό bonusλαμβάνεται μόνο ναπό τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη και καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που αυτός υποδεικνύει με το σχετικό αίτημα. Θα πρέπει να προηγηθεί υποβολή αιτήματος πληρωμής το οποίο συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολονητικών που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης.
– Έντυπο Ε9,
Για την ολοκλήρωση της αίτησης και καταβολή του ποσού της επιδότησης οφείλετε να
υποβάλετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως αυτά περιγράφονται εδώ :
kinoumeilektrika.ypen.gr
14. Ένα εκ των προστατευόμενων μελών μου , ανήλικο τέκνο, είναι Άτομο με Αναπηρίες. Δικαιούμαι την επιπλέον επιδότηση των 500€ ?
Σε κάθε περίπτωση ο ωφελούμενος της επιδότησης καθώς και της όποιας επιπλέον επιδότησης που αφορά Άτομα με Αναπηρία πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Συνεπώς για να επωφεληθεί κάποιος από το επιπλέον ποσό που δίδεται σε Άτομα με Αναπηρία πρέπει να διαθέτει ο ίδιος το σχετικό πιστοποιητικό που ζητείται στα δικαιολογητικά υποβολής. Άρα στην περίπτωση ανηλίκου τέκνου δεν είναι εφικτή η καταβολή της επιπλέον επιδότησης στον γονέα.
15. Έχει λήξει η ισχύς του πιστοποιητικού τεκμηρίωσης της ιδιότητας του Ατόμου με Αναπηρία. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση έτσι ώστε να εξασφαλίσω το επιπλέον ποσό που προβλέπεται από την δράση?
Σε αυτή την περίπτωση θα υποβάλλετε το πιστοποιητικό που έχει λήξει καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχετε υποβάλλει για την ανανέωση του.
16. Οι αντιπρόσωποι αυτοκινήτων, οι εταιρίες που διαθέτουν ΚΑΔ λιανικής/χονδρικής πώλησης αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, ποδηλάτων, είναι επιλέξιμες στην δράση ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ προκειμένου να προμηθευτούν οχήματα με επιδότηση?
Όχι, οι εταιρίες που έχουν δραστηριότητα λιανικής/χονδρικής πώλησης οχημάτων κάθε είδους που είναι επιλέξιμα από την δράση ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, δεν έχουν την δυνατότητα να τύχουν της ωφέλειας του οικολογικού bonus.
17. Είναι εφικτή η αγορά οχήματος (αυτοκινήτου, ποδηλάτου, δικύκλου/τρικύκλου) από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Ναι, η αγορά είναι αποδεκτή ωστόσο παραμένει η δεσμευτική υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο ΦΕΚ 3323/Β/7.8.2020. Για την υποβολή τους είναι αποδεκτή η αγγλική γλώσσα.
18. Έχω παραγγείλει όχημα , οποιοδήποτε από τα επιλέξιμα της δράσης, και με ενημέρωσαν ότι η παράδοση του θα γίνει σε τρείς μήνες. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει κίνδυνος να χάσω την επιδότηση γιατί την στιγμή που θα αιτηθώ για την καταβολή της θα εξαντλούνται οι διαθέσιμοι πόροι?
Η προτεραιότητα σας στην καταβολή της ενίσχυσης και την διαθεσιμότητα των πόρων ισχύει με την υποβολή του αρχικού αιτήματος συμμετοχής στην δράση και όχι την χρονική στιγμή που θα υποβάλλετε αίτημα πληρωμής. Δηλαδή από την στιγμή που έχετε εγκριθεί για την συμμετοχή σας έχετε εξασφαλισμένη την διαθεσιμότητα των πόρων.
Σε ότι αφορά το χρονικό διάστημα της αναμονής παράδοσης με βάση τα όσα αναφέρονται στον οδηγό της δράσης (ΦΕΚ 3323/Β/7.8.2020) η έγκριση σας είναι σε ισχύ για έξι (6) μήνες από την έγγραφη ενημέρωση σας σχετικά με την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής. Μετά την παρέλευση του εξαμήνου η έγκριση ανακαλείται και δεν ισχύει, εκτός εάν τεκμηριωμένα και για συγκεκριμένους λόγους ανωτέρας βίας η παράδοση δεν κατέστη εφικτή. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται αίτημα δίμηνης παράτασης, και εάν το δίμηνο επίσης παρέλθει άκαρπο οδηγεί σε οριστική απώλεια της αρχικής σας ένταξης.
19. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δηλώνω εισοδήματα από ελεύθερο επάγγελμα , έχω την δυνατότητα να υπαχθώ στην δράση ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ?
Ναι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάγονται στην κατηγορία Γ, και έχουν την δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Ι.Χ., αμιγώς ηλεκτρικού ή υβριδικού επαγγελματικού οχήματος χαμηλών ρύπων και μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνων καθώς και ηλεκτρικού δικύκλου/τρικύκλου. Συνεπώς οι ατομικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και δραστηριότητας (πλην των εξαιρούμενων δραστηριοτήτων του άρθρου 4 του ΦΕΚ 3323/Β/7.8.2020) είναι επιλέξιμες και έχουν την δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης έως τριών (3) ή έξι (6) σε νησιωτικούς δήμους οχημάτων.
20. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την απόσυρση δικύκλου/τρικύκλου και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω?
Για την απόσυρση δικύκλου/τρικύκλου συνιστούμε να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένες εταιρίες που ασχολούνται με το αντικείμενο ή να κάνετε την διαδικασία μέσω ΚΕΠ .
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι : 1. Αίτηση Απόσυρσης Οχήματος 2. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα 3. Άδεια κυκλοφορίας 4. Πινακίδα κυκλοφορίας. Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση από το Αστυνομικό τμήμα για την δήλωση της απώλειας και παράβολο των 30€ από Δημόσιο Ταμείο 5. Εξοφλητική πράξη αν παρακρατείται η κυριότητα. Απαιτείται να είναι εξοφλημένα τα τέλη κυκλοφορίας