Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συναινώ για τη συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των απαραίτητων και απαιτούμενων δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα στο ηλεκτρονικό αρχέιο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΠΛΑΚΩΝΑΣ» κατά την συναλλαγή μου και σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης με την ανωτέρω εταιρεία, εφόσον η χρήση αυτών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της επιχείρησης με έννομη υποχρέωση της, δηλαδή την αρχειοθέτηση των προσωπικών μου δεδομένων για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’, γ’ και στ’ και άρθρο 7 παρ.1 και 2 ΓΚΠΔ/GDPR.

Δηλώνω, επίσης, ότι ενημερώθηκα για την ύπαρξη δικαιώματος ανάκλησης της ως άνω χορηγηθείσας συγκατάθεσής μου, με την γνωστοποίηση της πρόθεσης ανάκλησης αυτής στην διεύθυνση της επιχείρησης όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ/GDPR.