Δικαιολογητικά πρώτης φάσης

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)
α. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας των ωφελουμένων,
β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr) των ωφελουμένων,
γ. Έντυπο Ε1 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή Ε9, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής του σημείου, δ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους. ε. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί.
στ. Επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης,
ζ. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση των ωφελουμένων, η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και αποδοχή τους. η. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας Υπεύθυνη Δήλωση, με την δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
θ. Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία)
ι. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να πιστοποιεί το ότι ο ωφελούμενος εντάσσεται στην κατηγορία των πολυτέκνων

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ)
α. Σύσταση εταιρίας από ΓΕΜΗ, β. Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ, γ. Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης, δ. Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας από gsis.gr,
ε. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα/τα που θα επιλεγεί/ούν,
ζ. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2013 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους.
η. Τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα περιλαμβάνεται στον οδηγό δράσης για την βεβαίωση ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος και αποδοχή τους, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) θ. Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).
ι. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας, Υπεύθυνη Δήλωση, με την δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
ια. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνεται ότι η εταιρία δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α)
α. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
β. Σύμβαση leasing εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος, γ. Τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς οχήματος/δικύκλου/ποδηλάτου,
δ. Ειδικά για την περίπτωση ηλεκτρικού ποδηλάτου απαιτείται η προσκόμιση των Υπεύθυνων δηλώσεων του αγοραστή και πωλητή (Παράρτημα ΙΙΙ) που να βεβαιώνουν την συμβατότητα του επιδοτούμενου μέσου με τους όρους της παρούσας
ε. Έγγραφο που να βεβαιώνει το ΙΒΑΝ του δικαιούχου (πχ φωτογραφία του βιβλιαρίου, εκτύπωση από e-banking κλπ)
στ. Αποδεικτικό ταξινόμησης του οχήματος (εξαιρούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα), ζ. Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος (εφόσον έχει επιλεγεί απόσυρση)

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ α. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
β. Σύμβαση leasing εφόσον πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση οχήματος,
γ. Τιμολόγιο αγοράς κάθε οχήματος/δικύκλου ή ενός ενιαίου τιμολογίου εφόσον ο προμηθευτής
είναι κοινός,
δ. Πιστοποίηση ΙΒΑΝ δικαιούχου,
ε. Αποδεικτικό ταξινόμησης κάθε οχήματος (εξαιρούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα), στ. Βεβαίωση οριστικής διαγραφής του οχήματος (εφόσον έχει επιλεγεί απόσυρση), ζ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης πτώχευσης,
η. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση

Καλάθι
  • Καλάθι άδειο